設計実績

liberty2021 yamayuri2021 nishino-s2020 bajutsu2020 kaizonosato2020 ryokuchi2-2020 nishino-n2020
ryokuchi2019 umemura2019 kayumi2019 bajutsu2019 yonko2018 iseshi2018 greenhill2018
midori2018 toyogaoka2018 takeshiro2018 sun2017 hokuseibosai20178 kuroshio2016 kuroshio-okutai2016
daisan-tsunishi2016 minamigaoka2016 sekinanbu2016 kura2016 akame2016 shirakawa2015 itsukushiminomori2014
suginoko2014 iino2013 nakiri2013 nakiri2012 oka2012 sunhills2012 kuwanatokushi2012
iseko2011 tsubomi2011 sunhills2010 suzuka2010 sarana2008 takada2008 takada2007
takada2006 takada-okutai2006 daisan-tsu2006 nagoyaka2005 takatan2003 daisan-kuwana2001 shumuin1997