設計実績

bajutsu2020 kaizonosato2020 ryokuchi2-2020 nishino-n2020 ryokuchi2019 umemura2019 kayumi2019
bajutsu2019 yonko2018 greenhill2018 midori2018 toyogaoka2018 takeshiro2018 sun2017
hokuseibosai20178 kuroshio2016 kuroshio-okutai2016 minamigaoka2016 sekinanbu2016 kura2016 daisan-tsunishi2016
itsukushiminomori2014 suginoko2014 iino2013 nakiri2013 nakiri2012 oka2012 sunhills2012
iseko2011 sunhills2010 suzuka2010 sarana2008 takada2008 takada2007 takada2006
takada-okutai2006 daisan-tsu2006 nagoyaka2005 takatan2003 daisan-kuwana2001 shumuin1997 iseshi2018
akame2016 shirakawa2015 kuwanatokushi2012 tsubomi2011